مدت ثبت نام به پایان رسیده است
فقط برای دانشجویان دانشگاه سمنان وارد شود
توجه: جهت انتخاب «دانشجویان دانشگاه سمنان» ورود شمارۀ دانشجویی الزامی است
توجه: جهت انتخاب «دانشجویان دانشگاه سمنان» ورود شمارۀ دانشجویی الزامی است
طراحی تولید: مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه سمنان